پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته سازه


 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

تکه های  از متن :


-11-4 آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ

 

اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ؛ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ، ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ، ﮐﻪ ﻗﺒﻼﺻﺮﻓﺎً از ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﯾﻮارﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


 

 

 

 

 

 

59


در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ژاﭘﻦ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻧﺎزک ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﺬب اﻧﺮژی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از وﻗﻮع ﮐﻤـﺎﻧـﺶ ﺑﺮﺷﯽ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﺻﻔﺤـﺎتﻧﺴﺒـﺘﺎً ﻧﺎزک ﺟـﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺳﺨــﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎد ﺳﺎﺧــﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در دﻫﻪ 1970، ﺗﺎﮐﺎﻫـﺎﺷﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاری ﭼﺮﺧـﻪ ای ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﮏ و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻓﯽ در ﺿﻤﻦ ﻣﺪت اﻋﻤﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ. ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺟﺰای ﻣﺤﺪود اﻻﺳﺘﻮ- ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎن ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.

 

ﮐﻮﻻک ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮری و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪ ای ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪی از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻧﺎزک، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﺎﻟﺖ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادن ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻻت ﺣﺪی ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رخ دﻫﺪ؛ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه رزوﻧﺎﻧﺲ ﮔﺮدد؛ وﺟﻮد دارد. ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎری ﺷﺪن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﺟﺬب اﻧﺮژی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، در ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 

ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺗﯿـﺮورق ﻋﻤـﻮدی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﻮﭘﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﯾﮏ روش اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا و ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل اﻻﺳﺘﻮ-ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاری ﭼﺮﺧـﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿـﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)
Designed By Erfan Powered by Bayan