پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

پایان نامه ها

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

آخرین مطالب

۲۲۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

تکه های  از متن :


-11-4 آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ

 

اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ؛ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ، ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ، ﮐﻪ ﻗﺒﻼﺻﺮﻓﺎً از ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﯾﻮارﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


 

 

 

 

 

 

59


در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ژاﭘﻦ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻧﺎزک ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﺬب اﻧﺮژی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از وﻗﻮع ﮐﻤـﺎﻧـﺶ ﺑﺮﺷﯽ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ﺻﻔﺤـﺎتﻧﺴﺒـﺘﺎً ﻧﺎزک ﺟـﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺳﺨــﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎد ﺳﺎﺧــﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در دﻫﻪ 1970، ﺗﺎﮐﺎﻫـﺎﺷﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاری ﭼﺮﺧـﻪ ای ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﮏ و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻓﯽ در ﺿﻤﻦ ﻣﺪت اﻋﻤﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ. ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺟﺰای ﻣﺤﺪود اﻻﺳﺘﻮ- ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎن ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.

 

ﮐﻮﻻک ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮری و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪ ای ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪی از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻧﺎزک، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﺎﻟﺖ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادن ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻻت ﺣﺪی ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رخ دﻫﺪ؛ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه رزوﻧﺎﻧﺲ ﮔﺮدد؛ وﺟﻮد دارد. ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎری ﺷﺪن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﺟﺬب اﻧﺮژی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، در ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 

ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺗﯿـﺮورق ﻋﻤـﻮدی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﻮﭘﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﯾﮏ روش اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا و ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل اﻻﺳﺘﻮ-ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاری ﭼﺮﺧـﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿـﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

 • مدیر سایت

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی


تکه هایی از متن :در بحث ارزیابی عملکرد نیز بطور کلی اهداف زیر مطرح است :

1.   ارائه بازخورد به کارکنان

2.   شناخت خود

3.   بهبود عملکرد

4.   برنامه ریزی : به عنوان درون داد برای فرایند برنامه ریزی

5.   بهسازی کارکنان

6.   انتظارات : اعلام انتظارات اززیر دستان به آنها

7.   اجرای تعهدات قانونی : معمولاً در قوانین ومقررات استخدامی کشور , اجرای ارزشیابی عملکرد پیش بینی شده است .

8.   سابقه خدمت :نگهداری ارزشیابی به عنوان سابقه مکتوب درباره عملکرد کارکنان نگهداری می شود  .

در این تحقیق نیز به منظور بررسی وتحلیل چگونگی ونحوه اجرای ارزیابی عملکرد در شرکت مذکور موارد ذیل به عنوان اهداف تحقیق مطرح وپیگیری گردید :

1.   آیادر نظام فعلی ارزیابی عملکرد آگاهی مدیران در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد  ؟

2.   آیا در سیستم فعلی ارزیابی عملکرد امکان اجرای صحیح ارزیابی عملکرد وجود دارد  ؟

3.   آیا عینی بودن معیارها در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد  ؟

ارزیابی عملکرد , برحسب تعریف رسمی , عبارت از فرایند منظم سنجش عملکرد وارائه بازخور. ارزیابی عملکرد یکی از کاربردهای مهم نظریه های انگیزشی در مدیریت می باشد . ارزیابی فرصت می دهد تا کارکنان از جایگاه خود , در مقایسه با اهداف واستاندارد , اطلاع حاصل کنند .

 

برای ارزیابی عملکرد دلایل بسیار زیادی مطرح شده است که اثر بخشی سازمان را درپی دارد . شماری از این دلایل عبارتند از :

1.   کمک به استقرار عدالت وتوزیع عادلانه پاداشها واعطای ترفیعات در سازمان .

2.   کشف ظرفیت واستعداد کاری ( حال وآینده ) افراد واحدهای سازمانی .

3.   برنامه ریزی منابع انسانی , بخشی و سازمانی .

4.   اطمینان بخشیدن به کارکنان در مورد رعایت استانداردها واهداف سازمانی .

5.   کشف نیازهای آموزشی افراد .

6.   بهبود افراد با ارائه توصیه هاو اطلاعات لازم به آنها وشکل دادن به رفتار افراد از طریق پاداشها یا تنبیه ها .

7.   افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق شناسایی ودرک نیازهای آنان .

بررسی اجمالی اهمیت ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که ارزیابی در طول تاریخ زندگی انسان همواره مطرح بوده ومکتب حیاتبخش اسلام از آن تحت عنوان محاسبه در آیات وروایات مختلف یاد نموده است ودر بسیاری از آیات به ایمان وعمل صالح به عنوان عوامل اصلی تلاش ورستگاری انسان اشاره شده است . فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز موضوع ارزشیابی وسنجش اعمال ورفتار را مورد توجه قرار داده است .

با این حال بحث جدی وسازمان یافته به این موضوع از اواسط قرن 19 در جوامع غربی برمی گردد که به نمونه‎هایی در کشورهای اروپایی چون آلمان , انگلستان , فرانسه , هلند , سوئد وهمچنین شرکت تلفن وتلگراف ایالت متحده امریکا اشاره شد . به کشور پاکستان نیز به عنوان یک کشور آسیایی که از نظر اداری واستخدامی دارای قوانین ومقررات مدون ونسبتاً قدیمی است ذکری صورت گرفت .

تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران نیز به شکل سازمان یافته توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فعلی در سال 1365 مطرح وبا انجام اصلاحاتی در سال 1368 به وزراتخانه ها وموسسات ابلاغ شد .وزارت نیرو وشرکتهای تحت پوشش آن همانند آب منطقه ای آذربایجان غربی از سال 1368 کار ارزیابی را به مرحله اجرا در آوردند .

در فصل دوم ادبیات تحقیق تعاریف عملیاتی وفلسفه ارزشیابی وضرورت اجرای آن، عوامل ومعیارهای ارزشیابی , خصوصیات وویژگیهای آن مطرح شد .

همانگونه که مروربرادبیات تحقیق ادامه می یافت آگاهی اینجانب هم از عمق موضوع بیشتر وزمینه پاسخگوئی به فرضیات تحقیق هموار می‎شد وامکان یافتن راه کاری موثر را که بتواند مشکلات ونارسائیهای شرکت مارا تا حدودی درمان نماید فراهم می ساخت .

در ادامه تحقیق فرضیات مطرح شده بشرح زیر از طریق انجام مصاحبه با مدیران وتنظیم پرسشنامه به محک آزمایش وآزمون گذارده شد :

فرضیه 1 : بین آگاهی مدیران از روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان با بهبودروش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 2 : بین آگاهی کارکنان از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجوددارد .

فرضیه 3 : بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 4 : بین آگاهی کارکنان از معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 5 : بین تعارضات سازمانی با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معنا داری وجود دارد .

 

نتایج در ارتباط با فرضیات واهداف تحقیق :

      فرضیه یک :

              

              پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل سئوالات3-2-1پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که ارتباطی بین آگاهی مدیران از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد وجود ندارد .  

 

فرضیه دو:

        پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 6-5-4  پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که آگاهی کارکنان از روشها و معیارهای ارزیابی عملکرد می تواند نقش موثری در بهبود نظام ارزیابی عملکرد داشته باشد .بدین نحو که از یک طرف بااجرای برنامه های آموزشی بتوان فرهنگ ارزیابی را با شناساندن روشهای گوناگون آن در کشورهای مختلف و ضرورت آن را به لحاظ اهمیت و نقشی که در بهبود سازمانی دارد، در افکار پرسنل پرورش داد و از طرف دیگر معیارهای سنجش عملکرد را به گونه ای ساده طراحی نمود که امکان تفسیر گوناگون از مفاهیم و معانی آن سلب گردد .

فرضیه سه :

      پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 11-10-9-8-7 پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد . اگر معیارهای ارزیابی عملکرد گنگ و مبهم باشد بطوریکه هر کس برداشت و طرز تلقی متفاوتی از آن داشته باشد مطمئنا نیات و اهداف روسا و مدیران از اجرای آن تامین نخواهد شد و حاصلی جز اتلاف وقت و سرمایه در پی نخواهد داشت .

فرضیه چهار:

       پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالات 14-13-12 پرسشنامه به این فرضیه اختصاص یافته است که نشان می دهد بین آگاهی کارکنان از معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکردرابطه معنا داری وجود ندارد .

فرضیه پنج :

        پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 17-16-15 پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد هر اندازه نظام ارزیابی عملکرد به نحو مطلوب طراحی شود اما در اجرا درست پیاده نشود بطوریکه ارزیابی کنندگان با بی اعتنایی و یا حساسیت کمتر و با ملاحظه کاری با آن برخورد نمایند، ضمن داشتن تبعات منفی فراوان ایجاد تنش و تعارضات سازمانی را بین مدیران با کارکنان در پی خواهد داشت . و این طبیعی است که وجود تنش و تعارض در یک سازمان و موسسه که ناشی از بدبینی و عدم اعتماد به یکدیگر می باشد عملکرد افراد را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد و همانگونه که نتایج حاصل از نمونه آماری و آزمون فرضیات نشان می دهد این مشکل در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی مشهود است .

یافته های مصاحبه :

نتایج استخراج شده از مصاحبه با مدیران نشان می دهد که 100% درصد آنان وجود نظام ارزیابی عملکرد در سیستم سازمانی را  ضروری می دانند اما  تنها 47% درصد روش جاری را می پذیرند و در کل تمام مصاحبه شوندگان معتقد هستند که استقرار هر نظام ارزیابی با هر درجه اعتبار و پایائی بر این امر استوار است که اجراکنندگان آن را درست اجرا نمایند و فرهنگ (( رودرواسی )) مانع از اجرای صحیح آن نگردد .

عدم همخوانی دریافتی پرسنل با تورم موجود در جامعه عامل دیگری است که به اظهار تقریبا 100% درصد مصاحبه شوندگان جریان ارزیابی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . یافته های مصاحبه نشان می دهد که نقش دوره های آموزشی مدیریت در اجرای تصمیمات اداری منجمله نظام ارزیابی عملکرد نقش اساسی دارد بطوریکه 73% درصد از مصاحبه شوندگان هیچ دوره مدیریتی را طی ننموده بودند . روشن و شفاف بودن معیارها نیز در نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنحوی که 33% درصد از مدیران عقیده دارند که می توان با افکار مختلف برداشتهای متفاوتی از آن نمود . لذا اعمال سلیقه و برداشتهای مختلف بر نتایج ارزیابی و روابط بین مدیر با کارمند تاثیر منفی گذاشته و به گفته 73% درصد از مدیران تنش در روابط با پرسنل ایجاد می شود . ضمنا 100% درصد از افراد مورد مصاحبه تاکید دارند که با این شکل و شیوه از ارزیابی عملکرد نمی توان کل عملکرد سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .

یافته های پرسشنامه :

نتایج استخراج شده از پرسشنامه بیانگر این است که 92% درصد از افراد نمونه آماری معتقد هستند که آگاهی مدیران با روش های مختلف ارزیابی عملکرد نقشی در بهبود ارزیابی عملکرد ندارد . در این بین 77% درصد افراد بر میزان بالای تاثیر اعمال سلیقه شخصی مدیران بر روند ارزیابی عملکرد تاکید دارند و اذعان می دارند که اگر سلیقه های شخصی در این روند تاثیرنداشته باشد، می توان یکی ازعوامل بهبود روش ارزیابی عملکرد تلقی شود . آشنایی با اهداف ارزیابی عملکرد و مناسب بودن سطح پرداخت به کارکنان نیز نقش مهمی در بهبود روش ارزیابی عملکرددارد بطوری که به ترتیب 97% درصد و 89% درصد افراد بر آن تاکید دارند .

همانند آنچه که در مصاحبه با مدیران بدست آمده بود عینی و ملموس بودن معیارهای ارزیابی عملکرد در بهبود ارزیابی عملکرد تاثیر بسزائی دارد و 81% درصد افراد بر آن تاکید دارند .در این میان به اظهار 92% درصد افراد نمونه باید پرسنل با این معیارها آشنایی داشته باشند تا عملکرد خود را در طول دوره ارزیابی با این معیارها هماهنگ نمایند . به شکلی که از نتایج مصاحبه با مدیران مشخص گردید در نتایج حاصل از پرسشنامه ها نیز تقریبا بیش از 70% درصد افراد معتقد هستند که با این شیوه از ارزیابی عملکرد تنش بین مدیر با کارکنان ایجاد می شود وطبق نظر 56% درصد افراد تاثیر اینگونه ارزیابی در افزایش عملکرد افراد پایین است . لذا به منظور ایجاد انگیزه بیشتر کاری و کاهش تاثیر سلیقه های شخصی و تنش در روند ارزیابی عملکرد 88% درصد افراد به بازنگری و بکارگیری سیستم دیگری از ارزیابی عملکرد تاکید دارند  و معتقد هستند که سیستم فعلی کارآیی لازم را ندارد . مضافا اینکه برای اجرا و پیاده نمودن هر روش و نظامی در ارزیابی عملکرد باید فرهنگ (( رودرواسی )) را کنار گذاشت . و به نظر 92% درصد افراد ، ارزیابی ها با ایجاد شرایط لازم بویژه (( افزایش پرداختی به کارکنان )) شکل واقعی به خود خواهد گرفت .

متن کامل در لینک زیر:

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

 • مدیر سایت

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.


متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

الف- نظریه­های فردی

در این نظریه­ها ریشه اختلال در خود فرد جستجو می­شود یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگی­های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. براساس این دیدگاه شخصیت شامل تمامی جنبه­های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی و حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و بیوشیمیایی می­شود که به­وجود آورنده رفتار بهنجار و نابهنجار است (امیدوار و صارمی، ۱۳۹۳).

ب- نظریه­های ساختار اجتماعی

در این دیدگاه رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط­های طبقه پایین است. این نظریه­ها به سه دسته تقسیم می­شوند:

 1. نظریه در هم ریختگی اجتماعی نظریه­های فشار    ۳٫ نظریه خرده فرهنگ (امیدوار و صارمی، ۱۳۹۳).

ج- نظریه­های فرآیند اجتماعی

در این دیدگاه نابهنجار را ناشی از تعاملات انسان­ها در زندگی اجتماعی روزمره می­دانند که به سه دسته تقسیم می­شوند:

 1. نظریه تداعی افترافی نظریه کنترل اجتماعی    ۳٫ نظریه کنترل اجتماعی هیرشی (امیدوار و صارمی، ۱۳۹۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

د- نظریه­های واکنش اجتماعی

این نظریه­ها بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می­شود. یعنی روشی که در آن جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشان می­دهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان می­دهند. دو نظریه مهم در بین نظریه­های واکنش اجتماعی وجود دارد عبارتند از:

 1. نظریه بر چسب نظریه تضاد (امیدوار و صارمی، ۱۳۹۳).

به جز نظریه­های فردی، ساختار اجتماعی، فرآیند اجتماعی و واکنش اجتماعی، نظریه­های دیگری هم در خصوص اعتیاد اینترنتی ارائه شده است:

ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت

این نظریه ریشه­های اعتیاد فرد به اینترنت را به سال­های آغازین زندگی وی ارتباط می­دهد. به­عبارتی عمده­ترین دلایل گرایش اعتیادآور فرد به اینترنت، شوک­های روحی با کمبودهای عاطفی دوران کودکی، ارتباط با سایر ویژگی­های خاص شخصیتی و با سایر اختلالات و خلق و خوها با گرایش­های روانشناختی ارثی است. طبق این دیدگاه بسته به حوادثی که در دوران کودکی برای فرد اتفاق افتاده است و با ویژگی­های شخصیتی­ای که در طی بلوغ در این فرد شکل گرفته است. او برای تقویت یک رفتار اعتیاد آمیز و با هر رفتار دیگری مستعد می­شود. در این حالت آنچه که اهمیت دارد موضوع یا فعالیت نیست بلکه فرد و شرایطی است که وی متأثر از آن معتاد می­شود (دوران، ۲۰۰۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

و- نظریه کنترل اجتماعی

براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی جوانان و نوجوانان می­شود «پیوند اجتماعی» است. به اعتقاد هیرشی پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مشغولیت و اعتقاد است. ضعف هر یک از این چهار عنصر در فرد می­تواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود (امیدوار و صارمی،۱۳۹۳ ).

ز- تبیین رفتاری

این نظریه بر پایه مطالعات شرطی شدن عاملی با کنشگر است. براساس این دیدگاه فرد برای دریافت پاداش وارد اینترنت می­شود. پاداش­هایی که وی از این رفتار می­گیرد. فرار از واقعیت، رسیدن به عشق و سرگرمی­های زیاد است و چنانچه فرد در زمان­های آتی نیز به این پاداش­ها نیاز داشته باشد احتمالاً به اینترنت روی خواهد آورد در نتیجه این روند تقویت شده و چرخه همچنان ادامه پیدا می­کند (امیدوار و صارمی،۱۳۹۳ ).

ح- تبیین بیوپزشکی

بر پایه این نظریه عواملی ارثی و با اختلالات شیمیایی در مغز و فرارسان­ها، دلایل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه وجود برخی کروموروم­­­ها، هورمون­ها، مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی لازم و مشخص و فرارسان­هایی که فعالیت مغز و سایر دستگاه­های عصبی را تنظیم می­کنند در بروز اعتیاد فرد موثرند. آزاد سازی حجم زیاد در پایین در مرکز لذت باعث سرکوبی کارکردهای حیاتی مغز و نهایتاً کنترل آن می­شود. از این نظر روش­های چندی وجود دارد که طی آن، استفاده از اینترنت محتمل باعث تحریک این فرآیند عصبی- بیولوژیکی می­شود (معیدفر و همکاران، ۱۳۹۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

نظریه شناختی- رفتاری

گسترش اعتیاد به اینترنت با شرایط روان­شناختی قبلی به­وجود می­آید. در اکثر موانع این آسیب­شناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان پریشی­هاست. وقتی فرد در معرض استفاده از اینترنت قرار می­گیرند فرآیند کاربرد مشکل زای اینترنت شروع می­شود این آسیب شناسی زمینه­ای، نوعی آمادگی و تعامل است و موجب شروع استرس می­شود.

از دیدگاه رفتاری- شناختی نشانه­های اختلال شامل افکار وسواسی درباره اینترنت، کنترل تکانه ضعیف، ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت و مهم­تر از همه، این باور که اینترنت تنها دوست فرد است. علاوه بر این در موقعی که تماس برقرار نیست، به فکر اینترنت بودن، پیش­بینی تماس بعدی و صرف مخارج زیاد درباره اینترنت و مسائل مربوط به نشانه­های دیگر این اختلال هستند. مشکل دیگر جدا شدن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه درباره استفاده از اینترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و مخفی نگه داشتن آن، نشانه­های دیگر این اختلال هستند (معیدفر و همکاران، ۱۳۹۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

نشانه­ها و علائم بالینی

اورزاک (۱۹۹۹) اعتیاد به اینترنت را به عنوان یک مشکل روان­شناختی دارای دو دسته علائم و نشانه­ها می­داند. نشانه­ها و علائم روان­شناختی و دیگر نشانه­ها و علائم جسمانی:

الف) نشانه­های روان­شناختی: نوعی احساس خوب بودن و رضامندی که به فرد هنگام استفاده از رایانه دست می­دهد. ناتوانی در متوقف کردن فعالیت و صرف کردن وقت زیاد و بیشتر با رایانه، دوری از خانواده و دوستان، احساس تهی بودن، افسردگی، بدخلقی در مواردی که فرد از رایانه استفاده نمی­کند، دروغ گفتن به کارفرما یا افراد خانواده در مورد فعالیت­ها، مشکل در مدرسه.

ب) نشانه­های جسمانی: سندروم عصبی، خشکی، سردرد میگرنی، پشت­درد، بی­نظمی در غذا خوردن و صرف­نظر کردن از بعضی وعده­های غذایی، توجه نکردن به بهداشت شخصی، اختلال خواب و تغییر در الگوی خواب (آرتز و همکاران، ۲۰۰۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

نشانه­های رفتاری:

مشکلات درسی، شخصی یا بین­فردی، کناره­گیری و بی­توجهی و غفلت از دوستان، خانواده یا شغل یا مسئولیت شخصی، بی­قراری روانی- حرکتی در زمان تلاش برای کاهش یا متوقف کردن استفاده از اینترنت، خستگی بیش از اندازه، تغییر سبک زندگی به منظور وقت بیشتر برای رفتن به اینترنت، کاهش عمومی و فعالیت جسمانی، محرومیت و تغییر در الگوی خواب به منظور وقت بیشتر داشتن برای اینترنت، دروغگویی به خانواده، دوستان، و درمانگر به منظور پنهان کردن مدت زمان بودن در اینترنت، ماندن در اینترنت بیش از آن چه که قصد داشته است و نشانه­های ترک (مانند اشتغال فکری در رابطه با اینترنت در زمان قطع تماس).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

نشانه­های شناختی غیرسازشی:

افکار وسواسی درباره اینترنت، کاهش فعالیت­های لذت­بخش و   سرگرمی­های قبلی برای رفتن به اینترنت، کناره­گیری از دوستان قدیمی واقعی و برگزیدن دوستان اینترنتی و احساس گناه، نشانه­های دروغگویی «در اینترنت خودم هستم»، «در اینترنت احساس احترام بیشتری تا زندگی واقعی دارم»، نگرانی و اشتغال ذهنی در ناتوانی برای توقف استفاده از اینترنت و احساس این که اینترنت تنها دوست اوست. افراد وابسته به اینترنت ترجیح می­دهند زمانی که رایانه در حال تبادل داده­ها است به دستشویی روند، دائماً از درد مچ دست شکایت می­کنند، در هنگام اتصال به اینترنت جلو رایانه غذا میل می­کنند، هرجا هستند سریع خود را به منزل می­رسانند تا ایمیل خود را بررسی کنند، در محیط­های زندگی واقعی از اصطلاحات و نشانه­های گفتگوی اینترنتی استفاده می­کنند، تمام دوستان آن­ها دارای آدرس ایمیل هستند، با دوستان اینترنتی رابطه عاطفی برقرار می­کنند و با آن­ها به گردش و تفریح می­روند و پیامدهای عاطفی رد و بدل می­کنند. حداقل ۱۰ آدرس اینترنتی را در ذهن دارند و به سرعت می­توانند آن­ها را بیان کنند. ۱۰ اصطلاح گفتگوی اینترنتی را به خوبی می­دانند و آن را در مکالمات روزمره به کار می­برند، اطرافیان آن­ها به رایانه حسودی می­کنند و رایانه را رقیب خود می­دانند، وقتی خود را معرفی می­نمایند معمولاً آدرس ایمیل می­دهند، ترجیح می­دهند با دوستان و حتی همسرشان گفتگوی اینترنتی کنند تا با آن­ها به طور مستقیم صحبت کنند، وقتی رایانه را روشن می­کنند از دیگران می­خواهند که ساکت و خاموش باشند، وقتی اتصال به اینترنت را قطع می­کنند احساس خالی بودن و خلاء می­کنند درست مثل این که فردی زندگی عاشقانه خود را از دست داده است (دیویس، ۲۰۰۳).

وجود ابعاد بالینی و سوال این که چگونه سوء­استفاده از اینترنت می­تواند ناسازگاری روان­شناختی را موجب شود هنوز موضوع بحث است. جهش روزافزونی نسبت به اعتیاد اینترنتی در ویرایش جدید راهنمای آماری اختلالات روان­پزشکی به وجود آمده است (بلوک، ۲۰۰۸). طبق اظهارنظر بلوک این اختلالات متعلق به اختلالات وسواس فکری- عملی هستند و به عنوان یکی از موضوعات سلامت عمومی جدی در کره­جنوبی و دیگر کشورهای آسیایی تبدیل شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۲-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۳-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

۴-شناخت تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی

 • مدیر سایت